Родной язык, литература  6 «а» класс. Учитель-предметник: Монгуш Олча Александровна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: olchamongush.84@mail.ru
2. 89527519209 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
13.04.2020Арыннын ат оруннары, айтырыгнын ат оруннарыНомда дүрүм-биле ажыл (ар.176,181)1. Арыннын ат оруннарын падежтерге оскертир.
2. Айтырыг-харыы хевирлиг созуглел тургузар
15.04.2020М. Доржу «Экии, Тывам!». Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.133)
Шулукту шээжилээр.(зуум)
16.04.2020Айтылганын ат оруннары, тодаргай ат оруннарыНомда дурум-биле ажыл.(ар.185,190)Мергежилге 378,384
17.04.2020А.Даржай «Өгге йөрээл»Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.135)
Тыва огнун тургузуун,эдилелдерин хайгаараар, ооренир.
20.04.2020Тодаргай эвес ат оруннары.Номда дурум-биле ажыл. (ар.192)Арын193, таблицаны шыяр.
22.04.2020С.Молдурга «Амытаннар чылы»Созуглелди номчуур.(ар.139)Бодунун чылынга характеристика бижиир.(зуум)
23.04.2020Ат оруннарынын морфологтуг сайгарылгазынын чурумуНомда дурум-биле ажыл.(ар.198)Кым-бир де пат орнунун морфологтуг сайгарылгазын кылыр
24.04.2020Проза болгаш шулук чогаалынын ылгавырлыг талалары.Номчуур (ар.142,143)Проза болгаш шулуктун ылгвырлыг талаларын бижиир.
29.04.20Ат орнунга катаптаашкынНом-биле ажыл.Арын 202, Хыналда айтырыгларга харыылаар.
27.04.20В. Көк-оол. Чаргыhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОАрын 149 №1 айтырыгга бижимел харыылаар
30.04.20В. Көк-оол. Чаргыhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОАрын 149 №7 айтырыгга бижимел харыылаар
08.05.20Синтаксис.Сос каттыжыышкыны.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №410
11.05.20Чугаа сайзырадылгазы.
Кичээл-беседа.«Кижи – угаанныг амытан»
Кижинин оске дириг амытаннардан ылгалын чугаалажыр.Торлаа куштун дугайында шинчилел ажылы кылыр.
13.05.20Домак.Домактарнын сорулгазынын аайы-биле янзылары.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №418
14.05.20Е. Танова. Илбилиг согун.Эрткен уеже аян-чоруктун чылдагааны.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОАрын 155 №1 айтырыгга бижимел харыылаар
15.05.20Медээ домаа.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №421
18.05.20Е. Танова. Илбилиг согун.Шаандагы болгаш амгы уенин уругларынын овур-хевири.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОШиинин маадырларын ушта бижиир
20.05.20Айтырыг домаа.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОКыска айтырыг-харыы хевирлиг диалог тургузар.
21.05.20Е. Танова. Илбилиг согун. Шиинин бижиттингенинин онзагайы, кижизидикчи ужур-дузазы.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОАрын 167 №9 айтырыгга бижимел харыылаар
22.05.20Кыйгырыг домаа.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОЙорээл состер ажыглап кыска чагаа бижиир.
25.05.20Тест-биле ажыл.Илбилиг согундан айтырыгларга харыылаар.Шиинин тема, идеязын тодарадыр.
27.05.20Домактын чугула кежигуннери.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОДурумнерни шээжилээр
28.05.20Чугаа сайзырадылгазы. «Мээн эн сонуургааан чогаалым»http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОЧогаадыг «Мээн ынак маадырым»
29.05.20Соглекчи. Кол сос.Ном-биле ажыл.Арын215Домакты сайгарарынын чурумун бижиир, чурум ёзугаар 5 домак сайгарар.
03.06.20Кол сос биле соглекчинин аразынга тире.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №441
01.06.20Кичээл- аас журналы.Уруг бурузу бодунун сонуургап номчаан чогаалын эштеринге таныштырар, сонуургадыр.Сонуургаан чогаалын номчуур.
04.06.20Туннел кичээл.Чыл дургузунда ооренген чуулдерин катаптаары.Чогаадыг «Чайын болган эн солун таварылга»
05.06.20Чыл дургузунда ооренген чуулдерин катаптаары.Ном-биле ажыл.Арын,219Мергежилге №452

Родной язык, литература  6 «б»,»в» классы. Учитель-предметник: Куулар Урана Серен-ооловна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: kuularurana1965@mail.ru
2. 89235426571 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
13.04.2020 Синтаксис. Сөс каттыжыышкыны. Чугула сөзүнүӊ аайы-биле бөлүктери.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.202)Сөс каттыжыышкыннарыныӊ чугула болгаш чагырткан сөстерин тывар, айтыр.
14.04.2020М. Доржу «Экии, Тывам!». Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.133)
Тыва дугайында 4 одуругдан тургустунган шүлүк чогаадыр.
15.04.2020Домак. Домактарныӊ сорулгазыныӊ аайы-биле янзылары.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.205-209)Бердинген айтырыгларга харыылаар.
16.04.2020А.Даржай «Өгге йөрээл»Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.135)
Өгнүӊ кезектериниӊ аттарын бижиир.
20.04.2020Домактыӊ чугула кежигүннери. Сөглекчи, кол сөс. Кол сөс биле сөглекчиниӊ аразынга тире.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.211-212, 214, 216)Мергежилге 438 (1-5 дугаар домактарны дүжүрүп бижээш, чугула кежигүннерин тывар).
21.04.2020Салчак Молдурга «Амытаннар чылы».Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.138)
Бодунуӊ чылыныӊ дугайында 6-7 домактан тургустунган дыӊнадыг бижиир.
22.04.2020«Сөс каттыжыышкыны. Домак» деп темаларга хыналда ажыл.Номда дүрүмнерни катаптаар.Хыналда ажылды школа сайтындан көрүп алыр.
Скачать контрольную работу
23.04.2020Виктор Көк-оол «Чаргы».Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.144-148)
Ча, согун чуруур.
27.04.2020Сан адыныӊ нарын сөстер тургузары болгаш быжыг сөс каттыжыышкыннарынга киржилгези.Номда мергежилгелерде тайылбыр-биле ажыл (ар.226-228)Сан ады кирген нарын сөс болур 7 черлер аттары бижиир (Чижээ: Үш-Тей…)
28.04.2020С.Сарыг-оол «Маадыр Чургуй-оол».Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.195-196)
5 эпитетти кады чоруур сөстери-биле ушта бижиир
(Эпитет дугайында катаптап алыр, ар.103)
29.04.2020Сан адын чугаага шын ажыглаары.Номда дүрүм-биле ажыл (ар. 229-230)Мергежилге 456 (ар.230)
1,2,3,4,5 дугаар домактарны орус дылче очулдурар.
30.04.2020О.Сувакпит «Кечил-оолдуӊ солдаттары».Номда сөзүглел-биле ажыл (ар. 197-198)Бистиӊ кожуундан дайынга киришкен 5 эки турачы ады бижиир.
12.05.2020Катаптаашкын. Улустуӊ ырлары.Өөренгенин номдан катаптаар.Тыва улустуӊ чер-чурт дугайында ырларыныӊ аттарын бижиир.
13.05.2020Катаптаашкын. Морфология. Кылыг сөзү.Өөренгенин дүрүмнерин катаптаар.Мергежилге 450. 1-ги абзацта домактардан кылыг сөстерин ушта бижиир.
14.05.2020Катаптаашкын. Баснялар.Өөренгенин номдан катаптаар.К-Э. Кудажы «Маргылдаа». Баснядан 1 херекселди чуруур.
18.05.2020Катаптаашкын. Кылыг сөзү. Наклонениелер.Өөренген дүрүмнерин катаптаар.Кылыг сөстери кирген 5 домак чогааткаш, чугула кежигүннерин айтыр.
19.05.2020Катаптаашкын. Салчак Тока «Араттыӊ сөзү»«Тас-Баштыг» деп эгени катаптап номчуур.Демдек аттарыныӊ дузазы-биле Тас-Баштыгга кыска характеристика бээр.
20.05.2020Катаптаашкын. Наречие.Бөлүктериниӊ дугайында номчуур.Үениӊ наречиези кирген 3 домак чогаадыр.
21.05.2020Катаптаашкын. Михаил Дуюнгар «Хлеб»Сөзүглелди катаптап номчуур.Хлеб дугайында 4 одуруг кыска шүлүк чогаадыр.
25.05.2020Катаптаашкын. Ат орну, ооӊ бөлүктери.Өөренген дүрүмнерин катаптаар.Арынныӊ ат орну кирген 3 домак чогаадыр, чугула кежигүннерин шыяр.
26.05.2020Катаптаашкын. Хөвеӊмей Ойдан-оол «Эзир»Сөзүглелди катаптап номчуур.«Эзир» деп кроссворд тургузар.
27.05.2020Катаптаашкын. Домак.Дүрүмнерин катаптаар.3 бөдүүн домак чогааткаш, сайгарар (чугула, ийиги черге кежигүннерин шыяр)
28.05.2020Катаптаашкын. Александр Даржай «Өгге йөрээл»Сөзүглелди катаптап номчуур.Өг чуруур.

Родной язык, литература 6 г классы. Учитель-предметник: Бадыраа Чочагай Евгеньевна .

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: chochagay.badyraa.1994@mail.ru
2. 89244831636 (вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаД/З
13.04.2020Ат орнунуң утказы,грамматиктиг демдектери.Ат орнунуң бөлүктери.Мережилге 346, ар.175
15.04.2020«Кыры сөөгү» .Тыва чоннуң аас чогаалында мал-маганга хамаарышкан чогаалдар.Мал-маганга хамаарышкан үлегер домактар,тывызыктар тып бижиир.
Ар.21 номчуур
16.04.2020Тыва улустуң аас чогаалынга катаптаашкын10 үлегер домак доктаадыр
17.04.2020Ат орнунуң бөлүктериМен,сен,ол,бис,силер,олар деп ат оруннарын падежтерге өскертир
Мерг.346,347 ар.175
20.04.2020Айтырыгның ат оруннарыАр.180-181.айтырыг-харыы хевирлиг сөзүглел тургузар
22.04.2020Шаңгыр-оол Суваң «Азыранды»Номчуттунар
23.04.2020Салим Сүрүң-оол «Көк-көк даглар» Шүлүктүң аянныг номчулгазы«Төрээн чуртум» деп кыска чогаадыг бижиир
24.04.2020Айтылганың ат оруннарыМергежилге 370, 378
27.04.2020Тодаргай ат оруннарыМерг.384, ар.190
29.04.2020С.Тамба «Мээң байым».Шүлүктүң аянныг номчулгазы«Мээң байым» деп кыска чогаадыг бижиир
30.04.2020Степан Сарыг-оол «Маадыр Чүргүй-оол» Шүлүктүң сайгарылгазы.Тиилелгенин 75 чыл оюнга тураскааткан: 1)Чурук чуруур; 2)Кыска чогаадыг бижиир.
07.05.2020К.д.н.Юбилейлиг чогаалчылар дугайындаМонгуш Кенин-Лопсанның дугайында интернет четкизинден көөр, таныжар.
13.05.2020М.Кенин-Лопсанның допчу-намдары, чогаадыкчы ажыл-ижиКандыг-ла бир чогаалындан үзүндү шээжилээр
14.05.2020Өг-бүле – бичии күрүне.(Май 15-өг-бүле хүнүнге тураскаатканкичээл)«өг-бүле – улуг деткимче» деп кыска чогаадыг бижиир
15.05.2020Ат оруннарын чугаага шын ажыглаары,морфологтуг сайгарылгазыМерг.400, 402,403
13.04.2020Ат орнунуң утказы,грамматиктиг демдектери.Ат орнунуң бөлүктери.Мережилге 346, ар.175
15.04.2020«Кыры сөөгү» .Тыва чоннуң аас чогаалында мал-маганга хамаарышкан чогаалдар.Мал-маганга хамаарышкан үлегер домактар,тывызыктар тып бижиир.
Ар.21 номчуур
16.04.2020Тыва улустуң аас чогаалынга катаптаашкын10 үлегер домак доктаадыр
17.04.2020Ат орнунуң бөлүктериМен,сен,ол,бис,силер,олар деп ат оруннарын падежтерге өскертир
Мерг.346,347 ар.175
20.04.2020Айтырыгның ат оруннарыАр.180-181.айтырыг-харыы хевирлиг сөзүглел тургузар
22.04.2020Шаңгыр-оол Суваң «Азыранды»Номчуттунар
23.04.2020Салим Сүрүң-оол «Көк-көк даглар» Шүлүктүң аянныг номчулгазы«Төрээн чуртум» деп кыска чогаадыг бижиир
24.04.2020Айтылганың ат оруннарыМергежилге 370, 378
27.04.2020Тодаргай ат оруннарыМерг.384, ар.190
29.04.2020С.Тамба «Мээң байым».Шүлүктүң аянныг номчулгазы«Мээң байым» деп кыска чогаадыг бижиир
30.04.2020Степан Сарыг-оол «Маадыр Чүргүй-оол» Шүлүктүң сайгарылгазы.Тиилелгенин 75 чыл оюнга тураскааткан: 1)Чурук чуруур; 2)Кыска чогаадыг бижиир.
07.05.2020К.д.н.Юбилейлиг чогаалчылар дугайындаМонгуш Кенин-Лопсанның дугайында интернет четкизинден көөр, таныжар.
13.05.2020М.Кенин-Лопсанның допчу-намдары, чогаадыкчы ажыл-ижиКандыг-ла бир чогаалындан үзүндү шээжилээр
14.05.2020Өг-бүле – бичии күрүне.(Май 15-өг-бүле хүнүнге тураскаатканкичээл)«өг-бүле – улуг деткимче» деп кыска чогаадыг бижиир
15.05.2020Ат оруннарын чугаага шын ажыглаары,морфологтуг сайгарылгазыМерг.400, 402,403
18.05.2020Синтаксис.Сөс каттыжыышкыны.Чугула сөзүнүң аайы-биле бөлүктери.Мерг.409, 411 ар.202
20.05.2020Лидия Ооржак «А.Даржайга» Шүлүктүң утказы,сайгарылгазыТываның Чогаалчылары деп сайтта Александр Даржайның хууда арнын көөр, допчу-намдарын бижиир
21.05.2020К.д.н.Клара Куулар чогаалчы-биле таныжылга, ужуражылгаКлара Кууларның шүлүктерин номчуур
22.05.2020Домак.Домактарның сорулгазының аайы-биле янзыларыМерг.412,424,427 ар.209-210
25.05.2020Домактың чугула кежигүннери.Сөглекчи.Кол сөс.Кол сөс биле сөглекчиниң аразынга тире.Мерг.438,441,442 ар.215-216
27.05.2020Лидия Ооржак «Авыралдыг авайымны алгап ханмас өөрүшкүмнү» Шүлүктүң утказы,сайгарылгазыАвазының азы ачазының дугайында шүлүк шенеп чогаадыр ;
28.05.2020Л.Ооржак «Устүу-Хүрээ» шүлүктүң утказы,сайгарылгзы«Төрээн чуртум» деп чогаадыг бижиир
29.05.2020Хыналда ажылДүрүмнер катаптаар
03.06.2020Чылда өөренгенин катаптаарНомчуттунар
04.06.2020Частырыглар-биле ажылКатаптаар
05.06.20204-кү улдуңда, чылда өөренгенин катаптаар
Закрыть меню

Меню сайта