Родной язык, литература  10 «а» класс. Учитель-предметник: Куулар Урана Серен-ооловна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: kuularurana1965@mail.ru
2. 89235426571 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
13.04.2020 Катаптаашкын. Морфология. Демдек ады. Сан ады. Номда дүрүм-биле ажыл (ар.107-108, 110)Мергежилге 203.
Демдек аттарын ушта бижиир.
16.04.2020Ю.Кюнзегеш «Сөглексээн мен», «Чеди-Сүүр».Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.306-307)
«Чеди-Сүүр» деп шүлүкте нарын сөстерни ушта бижиир.
20.04.2020Кылыг сөзү, ооӊ үелери.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.114, 132-136)Мергежилге 266 (ар.135)
23.04.2020Тулуш Кызыл-оол. Намдары, чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы. «Апрель», «Бугага үстүртүпкен».Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.326-328)
«Сатира» деп кроссворд тургузар.
27.04.2020Ат орну, ооӊ бөлүктери.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.154-160)1.Ол, бо деп ат оруннарын падежтерге өскертир.
Мергежилге 319 (1,3,4,5)
30.04.2020Тыва литература критиказыныӊ дугайында билиг.Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.330-333)
Тыва литература критиктериниӊ аттарын ушта бижиир.
27.04.2020Ат орну, ооӊ бөлүктери.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.154-160)1.Ол, бо деп ат оруннарын падежтерге өскертир.
Мергежилге 319 (1,3,4,5)
30.04.2020Тыва литература критиказыныӊ дугайында билиг.Номда сөзүглел-биле ажыл
(ар.330-333)
Тыва литература критиктериниӊ аттарын ушта бижиир.
18.05.2020Дузалал чугаа кезектери. Эвилелдер. Эдеринчилер. Артынчылар.Номда дүрүм-биле ажыл (ар.163-169)Мергежилге 350 (ар.170)
21.05.2020Катаптаашкын. Степан Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу». «Дагаа чылдыг мен» деп эге.Эгени катаптап номчуур.Бодунуӊ чылыныӊ дугайында мактап бижиир (6-7 домак).
25.05.2020Аян сөстери.Номда дүрүмнер-биле ажыл (ар.175-176)Мергежилге 371 (аян сөстерин ушта бижиир).
28.05.2020Катаптаашкын. Монгуш Кенин-Лопсан «Чүгүрүк Сарала»Сөзүглелди катаптаар.Саадак деп кымыл? Кысказы-биле харыылаар (6-7 домак)

Родной язык, литература  10 «б» класс. Учитель-предметник: Ондар Долчанмаа Дановна.

Адреса для контакта с учителем: ondar.dolchanmaa@mail.ru
2. 89232606042 (телефон, вайбер)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
13.04 Сѳс тугузуу. Сѳстерниӊ уткалыг кезектериНомда дүрүм арын 77-84Айтырыгларга харыылаар арын 85
16.04С. Сарыг-оол « Алдын-кыс»Ѳѳредилге ному 17-35Аржаанныг-Хемниӊ чурумалын ушта бижиир, Кол маадырныӊ овур-хевири, мѳзү-бүдүжү
27.04Чыл дургузунда ѳѳренгенин катаптаары.
Тускай чугаа кезектери.
Чүве ады, демдек ады, сан ады.
Номда дүрүмнер арын 94-113
Zoom ИН 502-962-2291
Мергежилге 191, 193
30.04.
Родная литература
Степан Сарыг-оол «Ынакшыл», «Чараш карак».
Сергей Пюрбю «Күскү сесерликке» «Белек»
Zoom ИН 502-962-2291
Ѳѳредилге ному арын 12-35
Шүлүктернин бирээзин шээжилээр.
07.05.
Родная литература
Салчак Тамба «Мээӊ байым», «Амыдырал хеми»
Юрий Кюнзегеш «Чеди-Сүүр», «Сѳглексээн мен»
Ѳѳредилге ному арын 12-35
Zoom ИН 502-962-2291
Шүлүктернин бирээзин шээжилээр, аянныг номчулгага белеткенир
14.05.
Родная литература
Поэтиктиг кичээл «Ыдык сеткил дээжизи – чогаалдарда»Zoom ИН 502-962-2291Шүлүк чогаадыр
18.05
Родной язык
Кылыг сѳзу, ат орну, болгаш наречие.Ѳѳредилге ному арын 114-162
Zoom ИН 502-962-2291
Мергежилге 274,309,328.
21.05.
Родная литература
Салим Сүрүӊ-оол «Ынакшыл-дыр»
1-5-ки эгелер. Хеймерек биле Маруся.
Zoom ИН 502-962-2291
Ѳѳредилге ному арын 263-272
Тѳндүр номчуур
25.05.
Родной язык
Дузалал чугаа кезектери, аян сѳстери.Ѳѳредилге ному арын 163-177
Zoom ИН 502-962-2291
Мергежилге 335, 352
28.05.
Родная литература
Тоожуда аныяк ѳг-бүледе чѳрүлдээни кѳргүскени.Zoom ИН 502-962-2291
Ѳѳредилге ному арын 272-305
Чогаадыг «Ынаакшылдыӊ шылгалдалары»
01.06.
Родной язык
Түӊнел кичээлZoom ИН 502-962-2291Чыл дургузунда ѳѳренгенин катаптаар
04.06.
Родная литература
Түӊнел катаптаашкын.Zoom ИН 502-962-2291Тыва номнар номчуур.
Закрыть меню

Меню сайта