Родной язык и литература 8 «а» классы. Учитель-предметник: Бадыраа Чочагай Евгеньевна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: chochagay.badyraa.1994@mail.ru
2. 89244831636 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаД/З
13.04.2020Нарын домактарга бүдүн чартык сек,ийи сек болгаш тиреМерг.83 ар.101
15.04.2020Черлиг-оол Кууларның чогаадыкчы ажыл-ижи«Шораан» тоожуну төндүр номчааш,номчукчунуң дептерин долдурар
17.04.2020Нарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкынБижикке ийи секти кандыг таварылгада хереглээрин катаптаар,домактар чогаадып бижиир.
18.04.2020Черлиг-оол Куулар «Шораан» Тоожунуң бижиттинген төөгүзү.Шораанның овур-хевири.Номчукчунуң дептерин долдурар.
Черлиг-оол Кууларның допчу-намдарын бижиир.
20.04.2020Нарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкынМерг.88 ар.104
24.04.2020Диалог,монолог,цитатага бижик демдектериДиалог тургузар,цитаталар бижиир база бижик демдектерин хайгаараар
25.04.2020К.д.н.Юбилейлиг чогаалчылар дугайындаИнтернеттен четкизинден «Тываның чогаалчылары» деп сайт көөр
29.04.2020Монгуш Кенин-Лопсанның чогаадыкчы ажыл-ижиМ.Кенин-Лопсанның кандыг-ла бир чогаалындан үзүндү доктаадыр
13.05.2020К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл». Тоожунуң тема идеязы.Тоожудан эгелерниң номчулгазы«Ханы дазыл» тоожунуң эгелерин номчааш,номчукчунуң дептерин долдурар
15.04.2020Домактың долу синтаксистиг сайгарылгазыДомактарның синтаксистиг сайгарылгазын кылыр
16.05.2020К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл» Тоожудан эгелер.Агар-оол башкының салдары.номчуттунар
18.05.2020Сөс каттыжыышкыны.Бөдүүн домактарга бижик демдектериСөс каттыжыышкыннары тургузар
20.05.2020К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл» Тоожудан эгелер.Тоожуну төндүр номчуур
22.05.2020Морфолог-синтаксистиг сайгарылгакатаптаар
23.05.2020К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл».Тоожунуң дылының онзагайНомчукчунуң дептерин долдурар
25.05.2020Сөс тургузуунуң сайгарылгазыСөстерниң тургузуунга сайгарылга кылыр
27.05.2020К.д.н.Лидия Ооржак «Чалыы назын» Шүлүктүң уран-чечени,дылының онзагайыШүлүктүң орус дылда очулгазын номчуур
29.05.2020Чугаа кезектериниң морфологтуг сайгарылгазыМорфолог-синтаксистиг сайгарылгалар кылыр
30.05.2020Лидия Ооржак «өңнүг кижи»Чогаалдың утказы,сайгарылгазыНомчукчунуң дептерин долдурар
03.06.2020Чылда өөренгенин катаптаарыНомчуттунар
05.06.2020Чылда өөренгенин катаптаарыДүрүмнер катаптаар

Родной язык и литература 8 «б» классы. Учитель-предметник: Монгуш Олча Александровна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: olchamongush.84@mail.ru
2. 89527519209 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
14.04.2020Хой тайылбыр домактарлыг ЧНД.Дес-дараалаан тайылбыр домактарлыг ЧНД. Номда дурум-биле ажыл. (ар.96) Мергежилге 205, арын 99, 1-3-ку домактарны сайгаргаш, схемазын кылыр.
15.04.2020К.Чамыян «Ханы дазыл»Созуглелди номчуур.Школада чорулээнин утказын чугаалаар.(зуум)
16.04.2020Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес ЧНД.Номда дурум-биле ажыл.(ар.97,98)Мергежилге. 205, арын 99, 4,5-ки домактарны сайгаргаш, синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.
17.04.2020Башкы болгаш оореникчи.
Чогаалга туннел кичээл.
Сайгарылгалыг номчуга.Арын.Чогаалдын тема, идеязын тодарадыр.(zoom)
21.04.2020Холушкак тайылбыр домактарлыг ЧКНДНомда дурум-биле ажыл. (ар.98)Мергежилге 207, арын 100, 1-3-ку домактарны сайгаргаш, схемазын кылыр.
22.04.2020Кичээл-диспут (зуум) «Кандыг кижини мозулуг дээрил»Чогаалда узундулерге даянырКыска чогаадыг «Кандыг кижини мозулуг дээрил»
23.04.2020Хой тайылбыр домактарлыг ЧКНД катаптаары.Номда дурум-биле ажыл.(ар.97,99)Мергежилге. 207, арын 100, 4,-6-ки домактарны сайгаргаш, синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.
24.04.2020К.Чамыян «Монгун оттук»Сайгарылгалыг номчуга. «Тоогу чугаа», «Эжишкилер»Словарьдан Оттук деп состун утказын тайылбырлаар..(zoom)
28.04.20Нарын домакка будун чартык секhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №210
29.04.20Эгелернин каксы номчулгазы “Чуу-даа чуве ойлуг”, “Суме херек”, “Шылгалда”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДО
30.04.20Нарын домакка ийи секhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №211
08.05.20Кичээл-поход “Орукка”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМаадырларны бижиир
12.05.20Нарын домакка тиреhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №215
13.05.20Баштайгы даалга.Чедиишкиннер болгаш четпестер.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДООрлан-оолга характеристика бээр.
14.05.20Катаптаашкын кичээл.Ном-биле ажыл, арын 105Арын 105, Хыналда айтырыгларга харыылаар.
15.05.20М.Б.Ховалыг “Ыдыктаан тук”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДО
19.05.20Тускайлаан кежигуннерлиг домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге, 218, арын 106
20.05.20Баштайгы эгелер. «Тыванын тугу кандыг болурул»http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОТыванын тугунун баштайгы хевирин чуруп шенээр.
21.05.20Дорт болгаш доора чугаалыг домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,220, арын, 107
22.05.20Ыдыктыг тайга кырында ыдыктаан тук.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМаадырларны бижиир
26.05.20Дорт болгаш доора чугаалыг домактарга бижик демдектерин шын салыры.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,221, арын, 107
27.05.20Теория. Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОКонспект кылыр.
28.05.20Чагырышпаан болгаш чагырышкан нарын домактарhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,224, арын, 109
29.05.20Номчулга аргазынын хыналдазыБажынга номчуттунар8-ки класстын нормазынга дууштур номчуттунар.
02.06.20Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,228, арын, 111.
03.06.20КДН.М.Кенин-Лопсан «Буян-Бадыргы» роман-эсседе нояннын овур-хевири.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОНояннын овур-хевиринге характеристика бээр.Чогаалдын тема, идеязын тодарадыр.
04.06.20Туннел кичээл.Чыл дургузунда ооренген чуулдерин катаптаары.Чай дургузунда ооренген чуулдерин катаптааар.
05.06.20Туннел кичээл.Чыл дургузунда ооренгенинге ниити айтырыгларЧогаадыг «Чай»

Родной язык и литература 8 «в» классы. Учитель-предметник: Монгуш Олча Александровна.

Башкы-биле харылзажыр аргалар: 1. Электроннуг почта: olchamongush.84@mail.ru
2. 89527519209 (долгап болур, вайбер бар)

Дата выполненияТема урокаСсылка на урок/Работа с учебникомД/З
13.04.2020Хой тайылбыр домактарлыг ЧНД.Дес-дараалаан тайылбыр домактарлыг ЧНД. Номда дурум-биле ажыл. (ар.96) Мергежилге 205, арын 99, 1-3-ку домактарны сайгаргаш, схемазын кылыр.
14.04.2020К.Чамыян «Ханы дазыл»Созуглелди номчуур.Школада чорулээнин утказын чугаалаар.(зуум)
15.04.2020Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес ЧНД.Номда дурум-биле ажыл.(ар.97,98)Мергежилге. 205, арын 99, 4,5-ки домактарны сайгаргаш, синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.
20.04.2020Холушкак тайылбыр домактарлыг ЧКНДНомда дурум-биле ажыл. (ар.98)Мергежилге 207, арын 100, 1-3-ку домактарны сайгаргаш, схемазын кылыр.
21.04.2020Кичээл-диспут (зуум) «Кандыг кижини мозулуг дээрил»Чогаалда узундулерге даянырКыска чогаадыг «Кандыг кижини мозулуг дээрил»
22.04.2020Хой тайылбыр домактарлыг ЧКНД катаптаары.Номда дурум-биле ажыл.(ар.97,99)Мергежилге. 207, арын 100, 4,-6-ки домактарны сайгаргаш, синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.
24.04.2020К.Чамыян «Монгун оттук»Сайгарылгалыг номчуга. «Тоогу чугаа», «Эжишкилер»Словарьдан Оттук деп состун утказын тайылбырлаар..(zoom)
27.04.20Нарын домакка будун чартык секhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №210
28.04.20Эгелернин каксы номчулгазы “Чуу-даа чуве ойлуг”, “Суме херек”, “Шылгалда”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОЭгелернин тема, идеязын тодарадыр
29.04.20Нарын домакка ийи секhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №211
08.05.20Кичээл-поход “Орукка”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМаадырларны бижиир
11.05.20Нарын домакка тиреhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге №215
12.05.20Баштайгы даалга.Чедиишкиннер болгаш четпестер.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДООрлан-оолга характеристика бээр.
13.05.20Катаптаашкын кичээл.Ном-биле ажыл, арын 105Арын 105, Хыналда айтырыгларга харыылаар.
15.05.20М.Б.Ховалыг “Ыдыктаан тук”http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОТоогулуг болуушкуннарны ушта бижиир.
18.05.20Тускайлаан кежигуннерлиг домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге, 218, арын 106
29.05.20Баштайгы эгелер. «Тыванын тугу кандыг болурул»http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОТыванын тугунун баштайгы хевирин чуруп шенээр.
20.05.20Дорт болгаш доора чугаалыг домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,220, арын, 107
22.05.20Ыдыктыг тайга кырында ыдыктаан тук.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМаадырларны бижиир
25.05.20Дорт болгаш доора чугаалыг домактарга бижик демдектерин шын салыры.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,221, арын, 107
26.05.20Теория. Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОКонспект кылыр.
27.05.20Чагырышпаан болгаш чагырышкан нарын домактарhttp://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,224, арын, 109
29.05.20Номчулга аргазынын хыналдазыБажынга номчуттунар8-ки класстын нормазынга дууштур номчуттунар.
01.06.20Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОМергежилге,228, арын, 111.
02.06.20КДН.М.Кенин-Лопсан «Буян-Бадыргы» роман-эсседе нояннын овур-хевири.http://irnsh.ru/zadaniya/ ИРНШ, ДОНояннын овур-хевиринге характеристика бээр.Чогаалдын тема, идеязын тодарадыр.
05.06.20Туннел кичээл.Чыл дургузунда ооренген чуулдерин катаптаары.Чай дургузунда ооренген чуулдерин катаптааар.
05.06.20Туннел кичээл.Чыл дургузунда ооренгенинге ниити айтырыгларЧогаадыг «Чай»
Закрыть меню

Меню сайта